Digitaalisen ja kokeellisen runouden sanakirja

Nokturnon digitaalisen ja kokeellisen runouden lajien sanakirja tarjoaa johdatuksen monimuotoiseen runouteen. Se tarjoaa tietoa sivustolla julkaistun runouden kirjallisuus- ja taidehistoriallisista taustoista sekä linkkejä aiheista syvemmin kiinnostuneille. Jokaisen sanan kohdalta löytyy myös lista Nokturnossa julkaistuista, kutakin lajia edustavista teoksista uutuusjärjestyksessä.

Aa

 • animaatio

  Animaatio perustuu kuvien tai tekstien sarjoista luotuun liikkeeseen. Runouden yhteydessä se viittaa animoitua kuvaa ja tekstiä sekä joskus ääntä yhdisteleviin runoteoksiin. >>

 • aseeminen

  Aseeminen kirjoitus on merkkejä muistuttavaa visuaalista kirjoitusta. Se on ikään kuin sanatonta kirjoittamista, tekstiä muistuttavien kuvioiden ja merkkien visuaalista variointia, jossa usein korostuu kirjoittajan oma jälki. >>

Ee

 • esitys

  Esitysmuotoinen runous käsittää monenlaisia esityksellisiä piirteitä sisältäviä lajeja lavarunoudesta ja spoken wordista performanssia, teatteria ja esitystaidetta hyödyntäviin runoteoksiin. Siihen kuuluu keskeisenä elementtinä auditiivisuus, äänenpainot ja rytmi sekä jopa runoilijan ilmeet, eleet ja liikkeet. >>

 • essee

  Nokturnossa julkaistuissa esseissä käsitellään esimerkiksi digitaalisen runouden suhdetta muihin taiteenlajeihin, yksittäisten runoilijoiden vaikutusta digitaalisen runouden kehitykseen ja yleisesti digitaalista runoutta ja sen merkitystä itsessään. >>

Gg

 • generaattori

  Digitaalisessa ympäristössä generaattori on usein koodipohjainen runoympäristö, jossa runoilija tai lukija voi valikoida ja muokata runoon kuuluvia ääni- tai tekstielementtejä. Koodi määrittelee sen, millaisia elementtejä syntyy tai tulee lukijan näkyville. >>

Hh

 • haastattelu

  Nokturnossa julkaistaan myös digitaaliseen ja muuhun runouteen liittyviä haastatteluja. >>

 • hakukonerunous

  Hakukonerunous perustuu internetin hakukoneista hankittuun tekstimateriaaliin. Hakukonerunoutta käytetään työkaluna nykyään niin painetuissa kuin digitaalisissakin runoteoksissa. >>

 • hypertekstirunous

  Hypertekstikirjallisuus perustuu hyperlinkkien avulla etenevään tekstiin, jossa lukija tekee itse aktiivisia valintoja tekstin etenemisestä. >>

Ii

 • installaatio

  Installaatio on osin paikkasidonnainen, kolmiulotteinen teos, joka on usein vain väliaikainen tai siirrettävissä paikasta toiseen. >>

 • interaktiivinen

  Interaktiivinen eli vuorovaikutteinen runous käsittää sellaiset runoteokset, joissa lukija tai muu yleisö on aktiivisessa roolissa. >>

Kk

 • kineettinen runous

  Kineettinen runo perustuu tekstin liikkeeseen. Se on useimmiten teksti- ja kirjainmerkkipohjaista, eikä siihen yleensä sisälly ääntä, toisin kuin animaatioon. >>

 • konkreettinen runous

  Konkreettisessa runoudessa kielen materiaaliset ominaisuudet, esimerkiksi auditiiviset ja visuaaliset ominaisuudet, kuten rytmi ja typografia, ja muoto ovat erityisen tarkastelun kohteena. >>

 • koodirunous

  Koodirunous on runoutta, joka usein viittaa omaan koodiinsa ja sen ominaisuuksiin tai koodaukseen yleisesti. Aina koodirunous ei ole digitaalista vaan se voi myös olla esitettyä tai kirjamuodossa julkaistua. >>

 • käsitteellinen runous

  Käsitteellinen runous perustuu muun käsitetaiteen kaltaisesti itse fyysisen taideobjektin takana oleviin temaattisiin tai taidefilosofisiin ajatuksiin. Teoksen tulkinnassa keskeistä on prosessi, johon sisältyvät lopullisen tuotoksen lisäksi instituutiot, menetelmät ja taiteeseen liittyvät konventiot. >>

Ll

 • löydetty runous

  Löydetty runous on yksinkertaisemmillaan valmiiksi olemassa olevasta tekstiaineksesta, kuten esimerkiksi sanomalehdestä, kaunokirjallisesta teoksesta tai kuiteista, koottua runoutta. >>

Mm

 • menetelmällinen

  Menetelmällinen eli proseduraalinen kirjallisuus on jonkin säännön tai rajoitteen kanssa tuotettua tekstiä. >>

Pp

 • paikkasidonnainen runous

  Paikkasidonnainen runo on tietyssä paikassa tapahtuva, suhteellisen pysyvä runoteos. Paikan merkitys runon kokonaisuudessa on suuri; runoteos käy ikään kuin vuoropuhelua paikan kanssa. >>

 • peli

  Peli on leikkiin, kilpailuun tai muunlaiseen logiikkaan perustuva toimintaympäristö. Runollisessa pelissä tai pelillisessä runossa lukijan aktiivinen rooli pelin etenemisessä korostuu. Lukija pyrkii muuttamaan siirroillaan pelin alkuasetelmaa, kuten esimerkiksi sanojen tiettyä järjestystä. >>

 • proosa

  Nokturnossa julkaistaan myös proosateoksia. Kyse on tällöin useimmiten kokeellisesta, esimerkiksi menetelmällisin keinoin koostetusta proosasta tai ohjelmoidusta kirjallisuudesta. >>

Ss

 • sosiaalisen median runous

  Sosiaalisen median runous käyttää sosiaalista mediaa keskeisenä välineenään. Runon irrottaminen sosiaalisen median alustastaan vaikuttaisi runon luonteeseen, ominaisuuksiin tai tulkintaan. >>

 • sovellus

  Sovellusruno toteutuu erikseen ladattavassa applikaatiossa. >>

Tt

 • tanssi

  Tanssia ja runoutta yhdistävät teokset ovat tutkiskeluja tanssin ja runouden rajapinnoista. Näitä rajapintoja voivat olla esimerkiksi liikkeen ja sanan suhde, rytmillisyys ja kehollisuus. Ne voivat toteutua esityksinä tai videomuotoisina teoksina. >>

 • tekstipohjainen runous

  Tekstipohjaisessa runoudessa runon peruselementti on kirjoitettu teksti ilman erityisiä tekstimuotoiluja. Tekstipohjainen runous ei välttämättä ole kiinnostunut itsestään ja omasta materiaalisuudestaan samalla tavalla kuin esimerkiksi konkreettinen runous. >>

 • tutkimus

  Digitaalista runoutta ja sen muotoja käsitteleviä tutkimuksia. >>

Vv

 • videorunous

  Videoruno on videomuotoinen runoteos, jossa videon visuaaliset ja auditiiviset elementit toimivat osana runon kokonaisuutta. Siinä hyödynnetään videokuvaamisen ja videoeditoinnin tekniikoilla luotuja vaikutelmia. >>

 • virtuaalisen tai lisätyn todellisuuden runous

 • visuaalinen runous

  Visuaalisessa runoudessa merkityksen muodostus tapahtuu osin tai kokonaan runon visuaalisten elementtien kautta. Verbaalista merkitystä keskeisemmiksi voivat nousta runon visuaaliset ominaisuudet sekä typografiset piirteet, eli esimerkiksi fontit kokoineen ja väreineen sekä tekstin asettelu sivulle. >>

Yy

 • yhteistyö

  Nokturnossa on runsaasti esimerkiksi kollektiivin tai usean runoilijan yhteistyönä luotuja runoteoksia. >>

Ää

 • äänirunous

  Äänirunous voidaan ymmärtää minä tahansa ääneen luettuna runoutena sisältäen esimerkiksi  äänimuotoiset runotallenteet ja esitetyn runouden perinteen. Usein äänirunoudella kuitenkin viitataan erityisellä tavalla äänteitä, äänenpainoja, rytmiä, musiikillisuutta ja muita kielen auditiivisia elementtejä hyödyntävään runouteen. >>

Kirjoittanut Elina Sallinen.
Toimittanut Kristian Blomberg.

© Nokturno ja Elina Sallinen, 2020.