Biorunous

Biorunouden manifesti. Suomentanut Markku Lehtinen.
Manifesto of biopoetry by Eduardo Kac. Translated in Finnish by Markku Lehtinen.

essee