Manuaali

Kineettinen äänikirja.
Kinetic audiobook.

Teksti, dramaturgia, lukija | Text, dramaturgy, reader   Klaus Maunuksela
Sävellys, äänisuunnittelu, esiintyjä | Composition, sound design, performer   Walter Sallinen
Visuaalinen suunnittelu ja koodaus | Visual design, Coding   Ville Niemi
Kuvaus ja leikkaus | Cinematography, editing   Pauli Tapola
Tuki | Support   Esittävien taiteiden tutkimuskeskus, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu  (Performing Arts Research Center, Theatre Academy, Uniarts Helsinki)

Manuaali on kineettinen äänikirja, joka uudelleenjärjestää äänikirjaformaatin elementtejä. virate.me-esitystaideryhmän videoteos esittelee kineettisen äänikirjan teknologisia, ruumiillisia ja äänellisiä prosesseja. Teoksessa ääneen luettu teksti välittyy kuulijalle graafisen notaation ohjaaman liikekielen, sensoripohjaisen äänijärjestelmän ja algoritmisen kääntimen tuottamien käännösten avulla. Ihmisesiintyjän ja ääniteknologian vuorovaikutus luovat kompleksisia ja monitulkintaisia kielellisiä tiloja, jotka haastavat ajatuksen kuunneltavuudesta tekstin vastaanottamisen ehtona. Teos on tutkielma digitaalisen kapitalismin kielisuhteesta ja äänikirjan taiteellinen dekonstruktio.

Manuaali (A Manual) is a kinetic audiobook that rearranges the elements of the audiobook format. The video work by the virate.me performing arts group presents the technological, corporeal and sonic processes of a kinetic audiobook. In the work, the text read aloud is conveyed to the listener with the help of motion language controlled by graphic notation, a sensor-based sound system, and translations produced by an algorithmic translator. The interaction between the human performer and sound technology creates complex and ambiguous linguistic spaces that challenge the idea of audibility as a condition for receiving the text. The work is a treatise on the language relationship of digital capitalism and an artistic deconstruction of the audiobook.

Lue lisää | Read more:
virate.me
Klaus Maunuksela: ”Kineettinen äänikirja. Kääntäminen esityksellisenä strategiana.
(Tiede & Edistys 4/2022)