X-Ray By Two

Kaksi konkreettista runoa.
Two concrete poems.

Teksti | Text   John Grey

X-RAY OF A FARM WOMAN

EMILY AND RITA