Äänite Nynny-klubilta 2007

Äänite Nynny-klubilta 13.6.2007, Vanha Ylioppilastalo, Helsinki.